Disclaimer

Disclaimer voor https://www.debroeckhofhaan.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.debroeckhofhaan.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dorpscentrum De Broeckhof-Haan. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dorpscentrum De Broeckhof-Haan is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dorpscentrum De Broeckhof-Haan.

Geen garantie op juistheid

Fouten die zijn ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dorpscentrum De Broeckhof-Haan te mogen claimen of te veronderstellen.

Dorpscentrum De Broeckhof-Haan streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dorpscentrum De Broeckhof-Haan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve hyperlinks vanaf deze website naar websites en/of artikelen van derden, alsmede de informatie die daarop wordt verstrekt.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.debroeckhofhaan.nl op deze pagina.